Takarék Hitel Plusz

Takarék Hitel Plusz (beruházási, tartós forgóeszköz hitel)

Kölcsönfelvevők lehetnek:

 

KKV-nak minősülő, legalább 2 teljes lezárt éves működéssel rendelkező devizabelföldi

 

a)    a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek), amelyeknek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot, valamint

 

b)    árbevételtől függetlenül a Számviteli törvény szabályai szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM készítő egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők (ideértve a családi gazdálkodókat és a családi gazdaság tagjait is).

 

EVA vagy KATA szerint adózó vállalkozások a terméket nem vehetik igénybe.

 

KKV-nak minősül azon gazdasági társaság (Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt.), szövetkezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelő, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 

 • a KKV tv. szerinti kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
 • mérleg-főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,

 

Nem minősül KKV-nak a fenti feltételek ellenére sem a vállalkozás, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati jog alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot.

 

Kizáró okok:

 

a)    Éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás esetén:

 

 • A hiteligénylő saját tőkéje az utolsó két lezárt pénzügyi évben negatív;
 • A hiteligénylőnek az utolsó lezárt pénzügyi évében a szokásos vállalkozási eredménye negatív;
 • A vállalkozás utolsó lezárt éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem éri el a minimum 10 millió Ft-ot;
   

b)    A Számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM készítő egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők esetén:

 

 • Szja. tv. szerint adózó vállalkozás az elmúlt két lezárt működési év legalább egyikében  nem nyereséges
 • A KHR-ben nyilvántartott adatainak megismeréséhez teljes körűen  nem járul hozzá. (magánszemélyként is).

 

A hitelfelvevőnek meg kell felelnie a Hitelgarantiqa Hitelgarancia Üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a de minimis ( csekény összegű ) támogatásokra vonatkozó előírásoknak.

 

A termék igénybe vételének feltétele pénzforgalmi számla megléte a Takarékszövetkezetnél.

 

A pénzforgalmi számlát minimum a finanszírozás futamideje alatt folyamatos pénzforgalom bonyolítása mellett fenn  kell tartania.

 

 

A termék  igénybe vehető:

 

a)            éven túli tartós forgóeszköz finanszírozásra

b)            beruházás finanszírozásra

c)            az a) és b) pontban rögzített céllal nyújtott hitelek saját forrásból történő kiváltására abban az esetben, ha   megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kiváltó hitelszerződés keltezése nem későbbi, mint a kiváltandó hitelszerződés szerinti végső lejárat napja;
 • az ügylet megfelel a Garantiqa Megállapodásokra vonatkozó Üzletszabályzata rendelkezéseinek
 • saját hitel kiváltása esetén további feltétel, hogy az ügyfél adósminősítése az előző időszaki minősítéshez képest nem romolhat, valamint a hitelösszeg nem haladhatja meg a jelen termékkonstrukció felső határát.

 

 

Hitelkondíciók: a vállalati  hitel hirdetmény 4. sz mellékletében a Takarék Hitel Pluszra írt aktuális kondíciók alapján

 

Forgalom megváltási díj :

 

A kölcsönt felvevő vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a kölcsön fennállása alatt a türelmi idő lejártát követően minden évben legalább az induló kölcsönösszeg 2-szeresének megfelelő terhelési számlaforgalmat bonyolít a Hitelintézetnél vezetett számláján. Amennyiben a forgalom nem teljesül, úgy a hitel évfordulójakor – illetve a vonatkozó kölcsönszerződés megszűnésekor a törtévre időarányosan – az elmaradt forgalom összegére vetítve a vonatkozó szerződésben foglaltak szerinti mértékű forgalom megváltási díjat kell felszámítani.

 

Késedelmi kamat: az esedékesség napjától a megfizetés napjáig számított kamat, az esedékességkor meg nem fizetett összegre vetítve. Mértéke az ügyleti kamaton felül évi 6%.

 

 

Biztosíték:

 

 • Garantiqa 80 %-os kezessége
 • ingatlan vagy ingó zálogjog
 • Természetes személy kezes (rendelkező személy )
 • felhatalmazó levél
Hirdetmények