Takarék Forgóeszköz Hitel

Kölcsönfelvevők lehetnek:

KKV-nak minősülő, legalább 2 teljes lezárt éves működéssel rendelkező devizabelföldi

 

a)    a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások (gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek), amelyeknek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió forintot, valamint

 

b)    árbevételtől függetlenül a Számviteli törvény szabályai szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM készítő egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők (ideértve a családi gazdálkodókat és a családi gazdaság tagjait is).

 

EVA vagy KATA szerint adózó vállalkozások a terméket nem vehetik igénybe.

 

KKV-nak minősül azon gazdasági társaság (Nyrt., Zrt., Kft., Bt., Kkt.), szövetkezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelő, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 

 • a KKV tv. szerinti kapcsolódó és partnervállalkozásainak figyelembevételével az összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
 • mérleg-főösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,

 

Nem minősül KKV-nak a fenti feltételek ellenére sem a vállalkozás, ha a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati jog alapján) külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot.

 

Kizáró okok :

 

a )Éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás esetén:

 

 • A hiteligénylő saját tőkéje az utolsó két lezárt pénzügyi évben negatív;
 • A hiteligénylőnek az utolsó lezárt pénzügyi évében a szokásos vállalkozási eredménye negatív;
 • A vállalkozás utolsó lezárt éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem éri el a minimum 10 millió Ft-ot;
   

b)A Számviteli törvény szerinti éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót NEM készítő egyéni vállalkozók, egyéni cégek, őstermelők esetén:

 

 • Szja. tv. szerint adózó vállalkozás az elmúlt két lezárt működési év legalább egyikében nem nyereséges.
 • A KHR-ben nyilvántartott adatainak megismeréséhez teljes körűen  nem járul hozzá. (magánszemélyként is).

 

A hitelfelvevőnek meg kell felelnie a Hitelgarantiqa Hitelgarancia Üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a de minimis ( csekény összegű ) támogatásokra vonatkozó előírásoknak.

 

A termék igénybe vételének feltétele pénzforgalmi számla megléte a Takarékszövetkezetnél.

 

Az ügyfélnek a pénzforgalmi számlát minimum a finanszírozás futamideje alatt folyamatos pénzforgalom bonyolítása mellett fenn  kell tartania.

 

 

A termék  igénybe vehető:

 

A termék igénybe vehető:

 

a)            éven túli tartós forgóeszköz finanszírozásra

b)            az a) pontban rögzített céllal nyújtott hitelek kiváltására abban az esetben, ha  

megfelel az alábbi feltételeknek:

 • a kiváltó hitelszerződés keltezése nem későbbi, mint a kiváltandó hitelszerződés szerinti végső lejárat napja;
 • a Garantiqa által korábban nem garantált saját ügylet kiváltása esetén

                              i.                 a hitelösszeg növekszik (de nem haladhatja meg a megállapodásos termékkonstrukció felső határát),

                             ii.                 az ügyfél (adós) minősítése az előző időszak minősítéséhez képest nem romolhat (azaz kizárólag változatlan vagy jobb minősítésű lehet);

 • a kiváltani, illetve kihelyezni tervezett hitel a 250/2000 (XII.24.) Korm. rendelet szerint nem minősülhet átstrukturált hitelnek;
 • az ügylet megfelel a Garantiqa-val kötött jelen termékre vonatkozó Megállapodásnak, illetve a Garantiqa Megállapodásokra vonatkozó Üzletszabályzata rendelkezéseinek.

 

 

Hitelkondíciók: a vállalati  hitel hirdetmény 4. sz mellékletében a Takarék Forgóeszköz hitelre írt aktuális kondíciók alapján

 

Forgalom megváltási díj: A kölcsönt felvevő vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a kölcsön fennállása alatt a türelmi idő lejártát követően minden évben legalább az induló kölcsönösszeg 3-szorosának megfelelő terhelési számlaforgalmat bonyolít a Hitelintézetnél vezetett számláján. Amennyiben a forgalom nem teljesül, úgy a hitel évfordulójakor – illetve a vonatkozó kölcsönszerződés megszűnésekor a törtévre időarányosan – az elmaradt forgalom összegére vetítve a vonatkozó szerződésben foglaltak szerinti mértékű forgalom megváltási díjat kell felszámítani.

 

Késedelmi kamat: az esedékesség napjától a megfizetés napjáig számított kamat, az esedékességkor meg nem fizetett összegre vetítve. Mértéke az ügyleti kamaton felül évi 6%.

 

Biztosíték:

 

 • Garantiqa 80 %-os kezessége
 • Természetes személy kezes ( legalább 50 %-ot elérő tulajdonos, Bt esetén a kültag, szövetkezet esetén a legnagyobb , legalább 10 %-os tulajdoni részesedéssel rendelkező személy )
 • felhatalmazó levél

 

 

Kezesre vonatkozó feltételek:

 

 • Egy kezes maximum 50.000.000.- Ft összegig vállalhat kezességet a Garantiqa által garantált, csupán készfizető kezességgel biztosított ügyletekben.

 

Hirdetmények