1. Kezdőlap
  2. vallalatok
  3. vallalkozoi-hiteltermekek
  4. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Az alábbi menüpontban az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitelről olvashat.

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások számára a Közvetítő bevonásával vissza nem térítendő támogatást, illetve Hitelt együttesen biztosítson.

 

Hiteligénylők köre:


A pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

- jogi személyiségű; jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- SZJA törvény alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
- SZJA törvény alá nem tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
- szövetkezetek.


Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok a 800/2008/EK rendelet 1.számú melléklete alapján kizáró okok hiteligénylő esetén :

 

1, amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
2, amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
3, amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
4, amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
5, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,
6, amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során az 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.


Hitel célja:

 

- Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
- Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
- Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás


A támogatható projektek és az elszámolható költségek egyes, a MAG Zrt. által ellenőrizendő részletszabályai a VNT Pályázati Dokumentációban kerülnek meghatározásra.

 

Nem támogatható hitelcélok:

 

1, a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
2, a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
3, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére;
4, a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására.
5, mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek;
6, az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeriszállítási ágazat;
7, turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.

 

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel


1, Hitel összege: minimum 1 millió maximum 20 millió forint
2, Hitel futamideje: legfeljebb 10 év
3, Hitel kamata: ügyfélminősítéstől és fedezettségétől függően 6 - 9%
4, Hitel bírálati díj
- 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,-Ft 
- 12-36 hónapos futamidő mellett a hitelösszeg 3%-a 
- 12 hónap alatti futamidő esetén a hitelösszeg 5%-a

5, Rendelkezésre tartási idő: a szerződés aláírásától legfeljebb 12 hónap
6, Rendelkezésre tartás díja: 0%
7, Türelmi idő: a hitel folyósításától számított legfeljebb 24 hónap


Egyéb:

 

1, Saját erő: a Kedvezményezettek a Pályázati Projektérték legalább 10% - nak megfelelő önerő rendelkezésre állását a hitel igénylésekor igazolnia kell, amely kizárólag saját forrásból állhat.
 
2, Előtörlesztési díj:

- a projekt megvalósulási időszakában az előtörlesztéssel érinett összeg maximum 5% - a,
- a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg maximum 3% - a.
3, Az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján - a Kedvezményezettnek felróható okból - Hitelszerződés nem jön létre, de a hitelbírálatot a Közvetítő elvégezte, a Közvetítő maximum bruttó 10.000,- Ft regisztrációs díjat számolhat fel, mely a hitelszerződés létrejöttekor a tranzakciós díjba beleszámolható.


Fedezetek

A Takarékszövetkezet hatályos fedezetértékelési szabályzata alapján meghatározott biztosítékok

 

Tájékoztatás a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás támogatói okirat aláírásával kapcsolatban

 

A MAG Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében 2013. június 24-ét követően a Támogatói Okiratokat elektronikus aláírással hitelesítve, a Pályázati e-ügyintézési felületen keresztül fogja kiküldeni a pályázóknak. 

 

Az új rendszer azt jelenti, hogy:

 

- a pályázó e-mail értesítésben fog tájékoztatást kapni arról, hogy pályázatával kapcsolatban változás történt, ezért lépjen be a Pályázati e-ügyintézés felületre;
- a hatályos Támogatói Okiratot a Pályázati e-ügyintézés felületről fogja tudni letölteni és kinyomtatni, ha szükséges;
- amint a pályázó a Pályázati e-ügyintézés során átveszi (megnyitja) a Támogatói Okiratot, a Pénzügyi Közvetítő is látni fogja azt a Közvetítői Pályázati e-ügyintézés felületen (megegyezően azzal, ahogyan eddig is látta a pályázat egyéb dokumentumait);
- az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bevezetés dátumától az NFÜ/MAG Zrt. honlapján (www.nfu.hu illetve www.magzrt.hu) lesz letölthető, az egyéb tájékoztató dokumentummal együtt.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetését követően a MAG Zrt. postai úton nem fogja kiküldeni a Támogató Okiratokat!

 

A fentiek alapján módosul a Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje D.4. fc pontja.

 

Kérjük ne feldje!

A pályázat 5-ös oldalának 3.17-es pontjában ne felejtse el feltüntetni a következőket: 
Rajkai és Vidéke Takarékszövetkezet
9224 Rajka, Kossuth u. 37/A.
adószáma: 10042276-2-08 
cégjegyzékszáma: 08-02-000916
email: kmh@rajka.tksz.hu

 

Kapcsolódó dokumentumok

Hirdetmények